เขตการปกครองและประชากร


เขตการปกครอง
แบ่งออกเป็น  7  อำเภอ  64  ตำบล  708  หมู่บ้าน  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  13  เทศบาล   56  องค์การบริหารส่วนตำยล  (อบต.)และ  144,564  ครัวเรือน 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี ณ มิถุนายน  2553 
อำเภอตำบลหมู่บ้านครัวเรือนอบจ.เทศบาลอบต.
เมืองปราจีนบุรีกบินทร์บุรี
ประจันตคาม
ศรีมหาโพธิ
บ้านสร้าง
นาดี
ศรีมโหสถ

12
14
9
10
9
6
4

144
193
106
90
88
63
24
37,244 46,594 15,315
28,28
3
9,013 15,665
5,418
1
-
-
-
-
-
-
3
3
2
2
1
1
1
11
14
8
7
7
6
3
รวม64708157,53211356

ประชากร
 ตุลาคม  2553 จังหวัดปราจีนบุรี   มีประชากร  ทั้งสิ้น 458,814 คน   เป็นชาย  227,886  คนเป็นหญิง  230,928  คน 
เมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของกิจกรรม พบว่าการที่จังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากในเขตอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอเมือง และอำเภอศรีมหาโพธิทำให้มีประชากรมาอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมากกว่าในบริเวณอื่น ๆ ของจังหวัด
  บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด  คือ  อำเภอกบินทร์บุรี  มีจำนวน 138,263  คน  คิดเป็นร้อยละ  30  ของประชากรทั้งจังหวัด รองลงมาคือ อำเภอเมือง มีจำนวน  107,424  คน  และอำเภอศรีมหาโพธิจำนวน  61,568  คน  ส่วนบริเวณที่มีประชากรอยู่อาศัยน้อยที่สุด  คือ  อำเภอศรีมโหสถ มีประชากรอาศัยอยู่เพียง  18,223  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.98  ของประชากรทั้งจังหวัด  พื้นที่อำเภอนอกเขตเทศบาล มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 96.52  คนต่อตารางกิโลเมตรอำเภอที่มีประชากรรวมกันหนาแน่นมากที่สุด คือ อำเภอเมือง คิดเป็น  196.07  คนต่อตารางกิโลเมตร  รองลงมาได้แก่ อำเภอศรีมหาโพธิ  คิดเป็น  139.82  คนต่อตารางกิโลเมตร  และอำเภอกบินทร์บุรี  คิดเป็น 98.14  คนต่อตารางกิโลเมตร  ส่วนอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด  คืออำเภอนาดี  คิดเป็น  35.56  คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนพื้นที่และประชากรของจังหวัดปราจีนบุรี รายอำเภอนอกเขตเทศบาล
อำเภอจำนวนพื้นที่(ตร.กม.)

จำนวนประชากร (คน)

ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.)
ชายหญิงรวม
อ.เมือง 426.7643,25040,43283,682196.07
อ.กบินทร์บุรี1290.5562,79263,866126,65898.14
อ.นาดี1176.0920,85520,96841,82335.56
อ.ประจันตคาม902.0523,61824,64948,26753.51
อ.ศรีมหาโพธิ392.9926,99427,95554,949139.82
อ.ศรีมโหสถ125.485,9436,23612,17997.06
อ.บ้านสร้าง345.2213,78514,08527,87080.73
รวมทั้งสิ้น4,753.42197,237 198,191395,42896.52

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top