ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดปราจีนบุรีมีภูมิอากาศร้อนชื้นแถวศูนย์สูตร มีร้อนจัดในฤดูร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงระหว่างปี 2545-2550 จะอยู่ในช่วง 21.16 - 37.01 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  21.36  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้  16.4  องศาเซลเซียส  เมื่อเดือนมกราคม 2547  และอุณหภูมิ    สูงสุด วัดได้  40.4  องศาเซลเซียส  เมื่อเดือนเมษายน 2547สำหรับปี 2551  อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 17.4  องศาเซลเซียส  (เดือนมกราคม)  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  38.8  องศาเซลเซียส  (เดือนเมษายน) 

ปริมาณน้ำฝน
 ในช่วงระหว่างปี 2545- 2550 จังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝน  อยู่ในช่วง 1,775.2-1,908.7  ม.ม. มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,709.7  ม.ม./ปี  และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  142.5  ม.ม./เดือน  ฝนตกมากที่สุดในปี 2550 วัดได้  1,908.7  ม.ม.  และมีจำนวนวันที่มีฝนตกเท่ากับ 129 วัน และปริมาณฝนตกน้อยที่สุดในปี 2547วัดได้ 1,460.90 ม.ม.  จำนวนวันที่มีฝนตก  จำนวน 107 วัน  สำหรับปี 2551  มีปริมาณน้ำฝน  1,931.7  ม.ม.  จำนวนวันที่ฝนตก  130  วัน
ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยา ปราจีนบุรี

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top