ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตที่ตั้ง/อาณาเขต
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย  อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13  องศา   39 ลิปดา  ถึงละติจูดที่ 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ  และเส้นลองติจูดที่  101 องศา 90 ลิปดา ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออกห่างจากกรุงเทพมหานคร  136  กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข  33 , 305  ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมงเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชา ในรัศมี  100  กว่ากิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
[  ทิศเหนือ                    ติดกับจังหวัดนครราชสีมา
[  ทิศตะวันออก              ติดกับจังหวัดสระแก้ว 
[  ทิศตะวันตก                ติดกับจังหวัดนครนายก
[
  ทิศใต้                       ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

พื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด  4,762.362  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,976,475  ไร่  แยกเป็น
• พื้นที่ป่าไม้  1,327,718.75  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  44.61 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   7   ป่า  จำนวน  386,928.69  ไร่ 
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 3 ป่า จำนวน 931,720.06ไร่ คือ อุทยานแห่งชาติ-เขาใหญ่    อุทยานแห่งชาติทับลาน  อุทยานแห่งชาติปางสีดา   
ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.  จำนวน  4  ป่า  พื้นที่  9,070  ไร่  ได้แก่  ป่าเขาใหญ่ ป่าทุ่งโพธิ์  ป่าห้วยไคร้  และที่ดินจัดสรรแปลงที่ 1
พื้นที่ทำการเกษตร  1,124,836  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  37.79  ของพื้นที่ทั้งหมด

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top