foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

037-471658
stk.pj@prachinburitsr.com
ติดต่อสำนักงาน    

ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.บ่อทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำ เป็นสถานที่รวบรวมเอกสารวัสดุโบราณ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำในท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2416-2521 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โดยพระปรีชากลการเจ้าเมืองปราจีนบุรี เป็นผู้ดำเนินการทำเหมืองด้วยวิธีการขุดบ่อ ซึ่งยังมีหลักฐานของโรงตำแร่ เตาหลอม และบ่อเหมืองทองคำปรากฏอยู่ถึงปัจจุบัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3746 0037
การเดินทาง จากศาลพระนเรศวรมหาราช มาตามถนนสุวรรณศรประมาณ 40 กิโลเมตร จะถึง สี่แยกสามทหาร จากสี่แยกสามทหารเดินทางอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงป้อมตำรวจ หนองสังข์-วังตะเคียน แล้วแยกขวาแล้วเดินทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการ อบต.บ่อทองCopyright © 2018 Copyright สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี Rights Reserved.