สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้

1) กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

2) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

4) กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

5) กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยการ ประสานงาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา งานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน บัญชีพัสดุและ ครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการงานช่วยอำนวยการ งานสารบรรณ งานธุรการและงานติดต่อประสานงาน งานรวบรวมผลการดำเนินงาน งานติดตามและประเมินผล งานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการประสานอำนวยการให้ความช่วยเหลือ เยียวยานักท่องเที่ยวที่ ได้รับผลกระทบในบริบทต่าง ๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในเขตพื้นที่จังหวัด ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงติดตามและประเมินผล คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านการ ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และให้ ค าปรึกษาแนะนำแก่ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งการประสานอำนวยการ ช่วยเหลือ เยียวยานักกีฬาที่ได้รับผลกระทบในบริบทต่าง ๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในเขตพื้นที่ จังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ด้านการกีฬาและนันทนาการ กำกับ ดูแลการดำเนินกิจการด้านการกีฬาและ นันทนาการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนดตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการกีฬาและ นันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด

กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การอนุมัติ อนุญาตในการจดทะเบียนในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน การกำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ให้การ ถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ ถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในเขตพื้นที่จังหวัด

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top