ภารกิจ (Mission)ภารกิจ (Mission)

ภารกิจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คือ การเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการระดับจังหวัด การประสานนโยบาย  จัดทำยุทธศาสตร์ และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  รวมทั้งการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด  ตลอดจนการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งดำเนินการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(ข) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่อเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และการรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(ง) ควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่กำหนด

(จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/กลุ่มจังหวัด

(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

(ช) ปฏิบัติงานตามกฏหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top