foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

037-471658
stk.pj@prachinburitsr.com
ติดต่อสำนักงานเข้าสู่ระบบสมาชิก

อำเภอกบินทร์บุรี

เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 9 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี สถานปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน สายอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นวัดปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัด คือ พระพุทธธรรมสารวินายกดิลกนาถ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อุดมโชควาสนา ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศมาลา

หมู่ที่ 13 บ้านหนอง ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และศูนย์พัฒนาจิต สักการะพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากสถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา รัฐอุดร ประเทศอินเดีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-3728-1002

หมู่ที่ 6 ตำบลกบินทร์บุรี  อ.กบินทร์บุรี สร้างโดยเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต( สิงห์ สิงหเสนี) ชมมณฑป ลักษณะทรงไทย 3 หลัง ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่่พุก หลวงปู่หุ่นและหลวงปู่ทา อดีตเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา และศาลเจ้าพระยาบดินทร์ ที่ประชาชนทั่วไปกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม: วัดพระยาธรรม

หมู่ที่ 4 บ้านเขาแจงแมง ตำบลนาแขม อ.กบินทร์บุรี ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำมาจากเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่  นมัสการพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ และรอยพระพุทธบาทจำลอง

เลขที่ 37 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างโดยพระยากำแหงมหึมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2379 เพื่อฉลองชัยชนะที่สามารถชนะข้าศึก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-3720-2054

เลขที่ 82 ถนนนครราชสีมา - สระแก้ว (สายเก่า)  หมู่ที่ 16  ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี  ชมอุโบสถ 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง พระประธานภายในอุโบสถรูปแบบพระพุทธชินราชจำลอง หอระฆัง และหอไตร งานสร้้างศิลปะไทย-จีน มีเอกลักษณ์เด่นชัด สวยงาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 08-7934-9103

อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้นประจันตคาม-กบินทร์บุรี กิโลเมตรที่ ๒๐๖-๒๐๗ เป็นสวนสาธารณะและหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจากไซบีเรียมาอาศัยเป็นจำนวนมากนับพันตัว อุทยานฯ เปิดระหว่างเวลา  ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.บ่อทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการทำเหมืองแร่ทองคำ เป็นสถานที่รวบรวมเอกสารวัสดุโบราณ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำในท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2416-2521 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

อ่านเพิ่มเติม: พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทองCopyright © 2018 Copyright สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี Rights Reserved.